Teisinė informacija


TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SPECIALIOJO UGDYMO ORGANIZAVIMĄ:

1.      Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 38-1804).

2.      LR socialinės apsaugos ir darbo ministro, LR sveikatos apsaugos ministro, LR švietimo ir mokslo ministro 2011-07-13 d. įsakymas Nr. V-1265/V-685/A1-317 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr.93-4428) .
Pakeitimas: Žin. 2013, Nr. 85-4275  


3. LRV 2011-06-29 nutarimas Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 79-3869).
Pakeitimas: Žin., 2012, Nr. 70-3604

4.  LR švietimo ir mokslo ministro 2011-09-30 d. įsakymas Nr. V-1775  „Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 122-5769).
Pakeitimas: Žin. 2013, Nr. 82-4132  


5.  LR švietimo ir mokslo ministro 2011-09-30 d. įsakymas Nr. V-1795 „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2011, Nr.122-5771).


6.  LR švietimo ir mokslo ministro 2012-02-13 d. įsakymas Nr. V-258 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2012, Nr.24-1121).
Pakeitimas: Žin., 2013, Nr. 3-86 


7.  LR švietimo ir mokslo ministro 2012-04-05 d. įsakymas Nr. V-610 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr.V-1315 "Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo“ (Žin. 2012, Nr.42-2080).


8.  LR švietimo ir mokslo ministro 2013-05-27 d. įsakymas Nr. V-460 „ Dėl 2013-2014 ir 2014-2015 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo “ (Žin. 2013, Nr.60-2995) 


9.  LR švietimo ir mokslo ministro 2013-05-27 d. įsakymas Nr. V-459 „Dėl 2013-2014 ir 2014-2015 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ (Žin. 2013, Nr.58-2934) 
 
Pakeitimas: Žin., 2012, Nr. 68-3497.

Pakeitimas: Žin., 2010, Nr.69-3460.

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMĄ:

1. LRV 2011-07-13 nutarimas Nr. 883 „Dėl švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 92-4384).

2. LR švietimo ir mokslo ministro 2011-07-22 įsakymas Nr. V-1396 „Dėl Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, 97-4600).

3. LR švietimo ir mokslo ministro 2016-11-02 įsakymas Nr. V-950 „Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo“. Nauja

4. LR švietimo ir mokslo ministro 2016-11-02 įsakymas Nr. V-951 "Dėl Mokyklos socialinio pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašo patvirtinimo". Nauja

5. LR švietimo ir mokslo ministro 2011-07-08 įsakymas Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 92-4395).Pakeitimas: Žin., 2013, Nr. 49-2453 

6.  LR švietimo ir mokslo ministro 2011-07-08 įsakymas Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 92-4396).

7. LR švietimo ir mokslo ministro 2011-04-11 įsakymas Nr. V-579 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 45-2121).

8. LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2010, Nr. 157-7969).

9. LRV nutarimas „Dėl įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, 146-7530).

11. LR švietimo ir mokslo ministro 2012-08-28 įsakymas Nr. V-1268 „Dėl pritarimo rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“ (Žin., 2011, 88-4220).

 

Puslapis "Teisinė informacija" atnaujintas 2017-05-23