Naujienos

2016-10-20 10:10:46

Švietimo įstatymo pataisos siekiant sukurti kovos su smurtu sistemą

Siekiant sukurti kovos su smurtu šalies švietimo įstaigose sistemą, Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Švietimo įstatymo pataisas.

Įstatyme reglamentuotas "smurto" apibrėžimas, apimantis papildomas smurto formas - patyčias, patyčias kibernetinėje erdvėje, vaiko nepriežiūrą. Patyčios teisės akte apibrėžiamos kaip psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turinčio asmens ar asmenų grupės kitam asmeniui daromi tyčiniai pasikartojantys veiksmai, kuriais siekiama pažeminti jo reputaciją ar orumą, jį įžeisti, įskaudinti ar kitaip sukelti jam psichologinę ar fizinę žalą. Vaiko nepriežiūra bus apibrėžiama kaip vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) nepakankamas pagrindinių vaiko fizinių ir dvasinių poreikių tenkinimas ar netenkinimas, keliantis grėsmę vaiko fizinei, protinei, emocinei ir socialinei sveikatai ir raidai.

 Pagal priimtas nuostatas švietimo įstaiga privalės sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą.  

Pedagoginiai darbuotojai ne rečiau kaip kartą per ketverius metus privalės tobulinti kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje

Įstatyme reglamentuotas informavimo apie smurto faktą mechanizmas:

  • - Bet kuris švietimo įstaigos bendruomenės narys, pastebėję smurto atvejį, privalės apie tai pranešti švietimo įstaigos vadovui.
  • - Kai smurtauja ar smurtą patiria mokinys, švietimo įstaigos vadovas apie pastebėtą smurto atvejį nedelsdamas turės pranešti ir smurtaujančio, ir smurtą patyrusio mokinio tėvams, ir vaiko teisių apsaugos tarnybai.
  • - Tais atvejais, kai smurtauja ar smurtą patiria mokytojai ar kiti  švietimo įstaigos darbuotojai, švietimo įstaigos vadovas apie įvykusį smurto faktą nedelsdamas privalės pranešti atitinkamoje savivaldybėje veikiančiai pedagoginei psichologinei tarnybai.

Numatytas ir psichologinės pagalbos gavimo bei teikimo mechanizmas smurto atveju:

  • - Smurtavęs ir smurtą patyręs nepilnametis  asmuo kartu su jį lydinčiais tėvais  privalo neatlygintinai nedelsdamas gauti psichologinę pagalbą. Už neatlygintinos psichologinės pagalbos gavimą atsakingas švietimo įstaigos vadovas.
  • - Smurtą patyrusiems mokytojams bei kitiems švietimo įstaigos darbuotojams psichologinė pagalba turės būti suteikta per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie smurto faktą momento. Pagalbą teiks pedagoginė psichologinė tarnyba.

 


Parengė Raseinių PPT direktorė Reda Kunickienė
Informacijos šaltinis https://e-seimas.lrs.lt/