Naujienos

2017-02-27 11:02:08

Svarbūs pokyčiai vaikų brandumo mokytis vertinime

Svarbūs pokyčiai vaikų brandumo mokytis vertinime

 

2016 m. rugsėjo 1 d. buvo patvirtintas naujas „VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-751). Šiame apraše yra pateikiama atnaujinta vaiko brandumo įvertinimo tvarka.

Svarbu atkreipti pedagogų ir tėvų dėmesį į keletą aspektų:

  •        Vaiko brandumą vertina pedagoginių psichologinių tarnybų arba švietimo pagalbos tarnybų psichologai. Raseinių rajone vaikų brandumo įvertinimas yra atliekamas Raseinių pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (Raseiniai, V. Grybo g.33).
  •        Vaiko brandumas vertinamas gavus tėvų (globėjų) prašymą, jiems pageidaujant: 1. Ugdyti vaiką pagal (jau privaloma tapusią) priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 6 metai; 2. Ugdyti vaiką pagal pradinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai.  
  •        Pagal dabar galiojančius įstatymus vaikai, kuriems kalendoriniais metais sukanka 6-eri metai, privalo pradėti lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę, o kuriems sukanka – 7-eri – pirmąją klasę. Nėra jokių teisinių aktų, leidžiančių atidėti septynmečio vaiko mokyklos lankymo pradžią dar vieneriems metams, todėl septynmečių vaikų branda nėra vertinama. 
  •       Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti Vaiko brandumą, privalo kreiptis į Raseinių pedagoginę psichologinę tarnybą nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. ir pateikti šiuos dokumentus: 

1. Prašymą.

2. Vaiko gimimo liudijimo kopiją.

3. (a) Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendaciją (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-751 redakcijos 1 priedas), jeigu vaikas buvo ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais;

3 (b). Priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtą rekomendaciją pradinių klasių mokytojui apie atliktą vaiko galutinį pasiekimų vertinimą, jeigu vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais.

  • Raseinių pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vaiko brandumas vertinamas nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d., prieš tai pristačius aukščiau išvardintus dokumentus ir susitarus su Tarnybos psichologu dėl konkretaus laiko vaiko įvertinimui. 
  • Tarnybos psichologas vaiko brandumą vertina taikydamas Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro standartizuotas ir adaptuotas metodikas. Kai kuriais atvejais, psichologui rekomendavus, kiti Tarnybos specialistai (logopedas, specialusis pedagogas) atlieka papildomus vaiko pažintinių, kalbinių gebėjimų vertinimus.
  • Atlikus brandumo įvertinimą, Tarnybos psichologas parengia Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas išvadą-rekomendaciją. Psichologui nustačius, kad vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 6 metai, yra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ar vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 7 metai, yra brandus mokytis pagal pradinio ugdymo programą, sprendimus dėl vaiko mokymosi pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas priima tėvai (globėjai). Tėvai, nusprendę 5-metį vaiką leisti į priešmokyklinio ugdymo grupę ar 6-metį – į pirmąją klasę, ugdymo įstaigai pristato Tarnybos psichologo parengtą išvadą – rekomendaciją.
  • Psichologui įvertinus Vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas nėra brandus mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programą, ugdymas pagal minėtas programas nėra teikiamas.
  • Tėvai (globėjai), nesutinkantys su pedagoginės psichologinės tarnybos pateikta Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas įvertinimo išvada-rekomendacija, turi teisę per 14 kalendorinių dienų nuo jos pateikimo dienos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui teikti prašymą išnagrinėti atlikto Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas įvertinimo dokumentus.
  • Iškilus neaiškumams ar dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Raseinių pedagoginę psichologinę tarnybą (Raseiniai, V. Grybo g. 33; tel. 8 428 51571).

 

Parengė Raseinių PPT psichologė Vaida Jakaitienė