Naujienos

2016-12-30 09:12:17

Priimtas Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl sutikimo reorganizuoti Raseinių rajono švietimo centrą, prijungiant prie Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos


RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
 TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI RASEINIŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRĄ, PRIJUNGIANT PRIE RASEINIŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. TS-436

 Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95 straipsnio 2 dalimi, 2.97 straipsnio 1–3 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsniu, 14 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 883 „Dėl švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintu Švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašu, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti, kad iki 2017 m. rugsėjo 1 d. biudžetinė įstaiga Raseinių rajono švietimo centras būtų reorganizuotas jungimo būdu, prijungiant prie Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos.

2. Nustatyti, kad:

2.1. reorganizavimo tikslas – optimizuoti pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai institucijų tinklą, sudaryti optimalias sąlygas tarpinstituciniam bendradarbiavimui teikiant švietimo pagalbą rajono gyventojams, gerinti ir efektyvinti finansinių ir žmogiškųjų išteklių naudojimą, didinti švietimo įstaigų administravimo efektyvumą;

2.2. reorganizuojama biudžetinė įstaiga – Raseinių rajono švietimo centras;

2.3. dalyvaujanti reorganizavime biudžetinė įstaiga – Raseinių pedagoginė psichologinė tarnyba;

2.4. po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Raseinių pedagoginė psichologinė tarnyba, kurios pavadinimas po reorganizavimo bus Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba;

2.5. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Raseinių rajono savivaldybės taryba.

3. Įpareigoti Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos ir Raseinių rajono švietimo centro direktorius per mėnesį nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos parengti įstaigų  reorganizavimo sąlygų aprašą, įstatymų nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus, susijusius su įstaigų reorganizavimu (paskelbti viešai apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą, pateikti jį Juridinių asmenų registrui, apie įstaigų reorganizavimą raštu pranešti visiems kreditoriams, parengti Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos nuostatų projektą).

 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

 

              Algirdas Gricius