Naujienos

2015-10-22 07:10:08

2015 m. spalio mėnesį Raseinių rajone startuoja Emocinio intelekto ugdymo mokymai

2015 m. spalio 26 d. Raseinių Šaltinio progimnazijoje, o spalio 29 d. Raseinių r. Girkalnio pagrindinėje mokykloje startuoja Emocinio intelekto ugdymo mokymai.

Planuojama mokymų trukmė - 120 ak. val. (96 ak. val. teorijos ir praktinio darbo, 24 val. savarankiško darbo - iš viso 6 susitikimų blokai po 2 susitikimus viename bloke).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. ISAK-54 patvirtintame Mokytojo profesijos kompetencijų apraše nustatyti ir išskirti mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo kriterijai, reikalingi profesinėje veikloje:

1) bendrakultūrinės kompetencijos: mokytojo žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos, požiūriai ir kitos asmeninės savybės, reikalingos sėkmingai ugdymo veiklai, jos nespecifikuojant pagal ugdymo turinį;

2) profesinės kompetencijos: mokytojo žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos, požiūriai ir kitos asmeninės savybės, reikalingos sėkmingai bendrajai ugdymo veiklai, jos nespecifikuojant pagal ugdymo turinio koncentrus/sritis;

3) bendrosios kompetencijos: žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos, požiūriai, kitos asmeninės savybės, reikalingos mokytojo veiklai ir galimos perkelti iš vienos rūšies veiklos į kitą;

4) specialiosios kompetencijos: mokytojo žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos, požiūriai ir kitos asmeninės savybės, sąlygojančios sėkmingą jo veiklą konkrečiame ugdymo turinio koncentre/srityje

Emocinio intelekto lavinimo mokymų metu dalyviai turi galimybę įgyti visą spektrą aukščiau išvardintų kompetencijų. Šie mokymai unikalūs tuo, kad ne teoriškai, o praktiškai sąlygoja pokyčius asmenybiniame bei nuostatų lygmenyje: dalyviai nuolat skatinami bei mokomi pažinti save ir kitus asmenis, o tai padeda kurti teigiamą požiūrį į save  ir kitus, auga pagarba ugdytinių ir jų tėvų socialiniam, kultūriniam tapatumui, imama siekti mokyti mokinius vadovaujantis bendražmogiškosiomis vertybėmis.  

Pagrindinis mokymų tikslas ugdyti šias mokytojo kompetencijas:

1) profesines (mokinių, tėvų motyvavimo ir paramos jiems; mokinio pažinimo);

2) ugdymo(si) aplinkų kūrimo (kurti saugią, mokinio emocinį, socialinį, intelektualinį, dvasinį vystymąsi palaikančią ugdymo(si) aplinką; kurti toleranciją ir bendradarbiavimą skatinančią aplinką; kurti pokyčiams palankią ugdymo(si) aplinką, kurioje mokinys jaučiasi saugus ir pasitikintis savimi bei kitais);

3) mokymo(si) proceso valdymo (siekti pusiausvyros tarp žinių perteikimo ir konsultavimo, vadovavimo ir lyderiavimo; taikyti įvairias psichosocialines ir edukacines intervencijas, padedančias valdyti konfliktus ir priimti sprendimus; prieinamai ir suprantamai mokiniui perteikti ugdymui(si) reikalingą informaciją);

4) mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo (vertinti mokinių socialinę pažangą);

5) profesinio tobulėjimo (objektyviai vertinti savo galias profesinėje veikloje išlaikant savigarbą ir pasitikint savimi; sistemingai tobulinti savo profesinę veiklą).