Naujienos

2015-10-22 05:10:45

2015-10-16 vyko Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos posėdis

 

 2015 m. spalio 16 d. Vilniuje vyko Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos (toliau - Asociacijos) posėdis. Asociacija įsteigta š.m. birželio mėnesį projekto "Dramblys.lt. Emocinio intelekto lavinimas Lietuvos ugdymo įstaigose" įgyvendintojų iniciatyva: projekto vadovės Irmos Liubertienės, Vilniaus privačios gimnazijos, VO "Gelbėkit vaikus" generalinės direktorės Rasos Dičpetrienės ir Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos direktorės Redos Kunickienės iniciatyva.

Asociacijos misija - skleisti socialinio emocinio ugdymo gerąją patirtį šalyje, diegti programas ir įrankius švietimui, rengti tyrimus, rekomendacijas ir pasiūlymus bei organizuoti  visų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą. 

Siekdama įgyvendinti šią misiją, Asociacija išsikėlė tikslus:

 1) Suburti socialinio emocinio ugdymo programas įgyvendinančias organizacijas, švietimo įstaigas bei socialiai atsakingas įmones ir kartu dalintis įdirbiu, organizuoti informacinius renginius bei keistis patirtimi.

 2) Vykdyti tyrimus, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas bendrai Lietuvos socialinio emocinio ugdymo strategijai,  jos plėtojimui ir įgyvendinimui Lietuvos švietimo sistemoje.

3) Sukurti bendradarbiavimo platformą ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams ir asmenims, atsakingiems už socialinį emocinį ugdymą organizacijoje, siekiant dalintis gerąja praktika, semtis žinių ir įkvėpimo vieni iš kitų.

4) Skleisti  socialinio emocinio ugdymo kultūrą šalyje, ieškoti partnerių užsienio šalyse, verslo ir kituose sektoriuose taip pat bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis.

Posėdžio metu Asociacijos prezidentė Irma Liubertienė pristatė Asociacijos viziją, misiją ir tikslus, tarybos pirmininkė Reda Kunickienė apžvelgė atliktus darbus bei laukiančius iššūkius. Posėdžio dalyviai - skirtingų įstaigų, itin besidominčių socialinio emocinio ugdymo idėjų sklaida ir įgyvendinimu Lietuvoje, atstovai buvo pakviesti prisistatyti bei pasidalinti savo lūkesčiais - ko tikisi iš Asociacijos veiklos bei kokį indėlį patys planuoja įnešti į Lietuvos švietimo sistemos tobulinimą. Dalyvavo daugelis organizacijų, įgyvendinančių SEU programas Lietuvoje: "Vaiko labui" su „Zipio“, „Obuolio“ ir „Antras Žingsnis“ programomis, "Lions Quest Lietuva", Institutas "Rafaelis", "Uzu" su „Kimoči“ programa ir kt. Taip pat įvairių Lietuvos ugdymo įstaigų vadovai bei Savivaldybių, ŠMM ir UPC atstovai.

Po posėdžio dalyviai, atsižvelgdami į savo įstaigos veiklos pobūdį bei interesus, tolimesniam darbui pasiskirstė į komitetus - Strategijos kūrimo, Tyrimų ir studijų, Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo, Profesinio ir aukštojo mokslo ir kt. 

 

Nuotraukoje iš kairės: Asociacijos tarybos pirmininkė, Raseinių PPT direktorė Reda Kunickienė; Asociacijos narė, Raseinių r. Ariogalos lopšelio-darželio socialinė pedagogė Aušra Vasilienė; Asociacijos prezidentė Irma Liubertienė; Asociacijos narė, Raseinių r. Viduklės darželio direktorė Loreta Urbonienė;  Asociacijos narė, Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Bakutienė.