Naujienos

2015-10-21 06:10:57

2015-10-16 mokymai auklėtojų padėjėjams

2015 m. spalio 16 d. Raseinių r. Ariogalos lopšelyje-darželyje prasidėjo 18 ak. val. mokymai auklėtojų padėjėjams.

Mokymus veda Raseinių PPT specialioji pedagogė Erika Karpienė.

Pagal pareiginius reikalavimus auklėtojo padėjėjas turi būti  įgijęs vidurinį išsilavinimą, gebėti bendrauti su vaikais ir jų tėvais, (globėjais, rūpintojais), auklėtoju ir kitais specialistais.

Lopšelyje-darželyje dirbantys auklėtojo padėjėjai neturi pedagoginio išsilavinimo ir  žinių apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus,  individualius vaikų poreikius.

Didžiąją darbo laiko dalį auklėtojo padėjėjas bendradarbiauja su auklėtoja,  su vaikais, savo elgesiu, kalba, veikla prisidėdamas prie vaikų  ugdymo, jų elgesio, vertybinių nuostatų  formavimo, psichologinio vaikų saugumo užtikrinimo.

Padėjėjams stinga žinių apie efektyvius bendradarbiavimo ir komunikacijos metodus, jų taikymo galimybes, apie vaikų  adaptacijos, socializacijos problemas, jų sprendimo būdus.

2011 m. LR švietimo ir mokslo ministerijoje  buvo svarstyti  ikimokyklinių įstaigų darbuotojų darbo organizavimo modeliai, kuriuos pritaikius pakiltų auklėtojų padėjėjų statuso patrauklumas bei pagerėtų darbo kokybė.

Auklėtojų padėjėjams įgijus ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir psichologijos teorinių ir praktinių žinių, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimų, lopšelyje-darželyje būtų galima pasirinkti kokybiškesnes ugdymo paslaugas užtikrinantį  darbo organizavimo modelį (pvz., grupėje dirbtų auklėtojas, auklėtojo padėjėjas, kaip auklėtojo asistentas, ir techninis darbuotojas kelioms grupėms vienas).

Mokymų metu auklėtojų padėjėjai susipažins su ikimokyklinio amžiaus vaikų psichosocialinės raidos ypatumais, įgys teorinių žinių apie specialiuosius ugdymo(si) poreikius (toliau - SUP), jų priežastis, išmoks identifikuoti SUP turinčius vaikus, susipažins su elgesio ir emocinių sunkumų turinčių ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo bei elgesio koregavimo galimybėmis, būdais, bus paskatinti analizuoti ir tobulinti savo profesines kompetencijas.