Naujienos

2013-05-02 03:05:52

2013-05-02 Mokyklinės brandos vertinimas

Vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2012-06-13 d. įsakymas Nr. V-971 „Dėl  švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymo nr. ISAK- 2173 „Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin. 2011, Nr.74-3561), nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Raseinių pedagoginėje psichologinėje tarnyboje atliekamas vaikų mokyklinės brandos vertinimas. Vertinimą atlieka II kategorijos psichologė Vaida Jakaitienė.
Dėl įvertinimo registruotis iš anksto telefonu (8 428) 51571.
Atvykę į įvertinimą tėvai pristato:
1) Vaiko gimimo liudijimą;
2) Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr.027-1/a).